Stadgar Schwedische Borussen

 

§ 1. Namn och Hemort

Föreningens namn är Schwedische Borussen och hemorten är Göteborg.

 

§ 2. Ändamål

Föreningens ändamål är att stödja Ballspielverein Borussia Dortmund och via exempelvis hemsidan informera, sammanföra samt bilda en gemenskap för klubbens supportrar i Sverige. Föreningen ska också underlätta för och hjälpa medlemmarna att ta sig till Borussia Dortmunds matcher, bland annat genom att samordna resor. Schwedische Borussen är en ideell förening, obunden av alla politiska, religiösa och andra organisationer, men tar avstånd från rasism. Föreningen bygger på grundläggande demokratiska principer.

 

§ 3. Medlemskap

a) Varje supporter, med rimlig anknytning till Sverige, till Borussia Dortmund som erkänner föreningens stadgar äger rätt till medlemskap. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen.

b) Om en medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningens verksamhet eller syften, bestraffas han/hon vid lindrig förseelse, med en varning. Vid ytterligare förseelse eller vid en första förseelse som styrelsen finner grov, bestraffas medlemmen med uteslutning. Beslut om disciplinära åtgärder fattas av styrelsen, varvid den berörde skall ges möjligheter att yttra sig i frågan. Uteslutning ur föreningen gäller till nästkommande årsmöte, då uteslutna medlemmar kan återupptas i föreningen efter individuell prövning.

c) Medlem äger rätt att närvara vid föreningens möten och har yttrande- och rösträtt vid dessa enligt principen en röst per person.

d) Medlemsavgiften, vars storlek beslutas av årsmötet, betalas till föreningens konto.

e) Styrelsen kan utse hedersmedlem/-mar i föreningen. Den/de som utses som hedersmedlem ska antingen representera eller ha representerat Borussia Dortmund eller ha gjort särskilda insatser för supporterklubben. Årsmötet ska varje år revidera hedersmedlemmar.

 

§ 4. Styrelsen

a) Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst fem, dock högst åtta, ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör samt en sekreterare. Styrelsemedlemmarna väljs på två år, och varje år står hälften av ledamöterna till omval. Vid fyllnadsval väljs personen på ett år. Valbar är myndig, röstberättigad medlem i föreningen.

b) Styrelsens uppgift är att samordna föreningens verksamhet, sammankalla möten, besluta om disciplinära åtgärder, anordna aktiviteter samt fördela arbetsuppgifter inom föreningen.

c) För att styrelsen skall kunna fatta beslut skall mer än 50 procent av ledamöterna vara närvarande på styrelsemötet, som även kan ske via telefon eller virtuellt.

d) Till firmatecknare utses ordförande och kassör. Var och en får agera enskilt. Kassören är dock huvudansvarig för föreningens ekonomi.

 

§ 5. Räkenskapsåret

Räkenskapsåret sträcker sig från 1/1 till 31/12. Årsmötet hålls senast i mars månad. Två revisorer utses av årsmötet. Revisorerna (två till antalet) kan vara medlem i föreningen, men inte i styrelsen.

 

§ 6. Kallelse till möten

Kallelse till styrelsemöte sker genom brev, e-post eller personlig kontakt. Kallelse till allmänna möten sker genom brev, e-post eller personlig kontakt och genom att annonseras ut på hemsidan. Till årsmötet skall kallelse skickas ut, som brev eller e-post, senast tre veckor före årsmötet. I kallelse till årsmöte ska dagordning och propositioner från styrelsen bifogas. Kallelse till årsmöte annonseras ut på hemsidan.

 

§ 7. Rösträtt

Var och en som erlagt medlemsavgiften har rösträtt på allmänna möten och årsmöte.

 

§ 8. Stadgeändringar

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av årsmöte och kräver då kvalificerad majoritet, d.v.s. 2/3 av de på mötet närvarande medlemmarna.

 

§ 9. Föreningens upplösning

Beslut om upplösande av föreningen kan endast fattas av årsmöte och kräver då kvalificerad majoritet. I händelse av föreningens upplösning skall beslut fattas om användning av eventuella kvarvarande tillgångar.

 

§ 10. Årsmötet

a) Motioner från medlemmar till årsmötet skall inlämnas skriftligen eller via epost till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Påminnelse om motioner ska skickas med i kallelse till årsmötet. Frågor och förslag som behandlas under punkt 13 är inte för årsmötet att besluta kring.

b) Vid årsmöte skall minst följande punkter finnas med på dagordningen:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive ekonomisk berättelse) samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val av erforderligt antal styrelseledamöter samt revisorer och valberedning om två personer.

12. Behandlingar av inkomna propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar.

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande.

 1,470 total views,  2 views today

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.