Nedan kan se protokoll för Schwedische Borussens årsmöte för kalenderår 2017. Ev. ej bifogade handlingar finns att tillgå om du skickar ett mail till kontakt@schwedischeborussen.se.

Schwedische Borussen
2018-02-10

Årsmötesprotokoll

§ 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet beslutade

att fastställa röstlängden till nio (9) personer: Niclas Bergenheim, Stefan Carlsson, Gunnar
Elofsson, Joakim Guldbrand, Anders Hernström, Andreas Holm, Christoffer Isaksson, Frank Janzen
och Christian Papp.

§ 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

Kallelse till årsmötet skickades ut per mail till medlemmarna den 20 januari 2018. Årsmötet beslutade att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3. Fastställande av dagordning.

Årsmötet beslutade att fastställda dagordningen.

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Stefan Carlsson föreslogs till ordförande och Niclas Bergenheim föreslogs till sekreterare. Årsmötet beslutade

att välja Stefan Carlsson till ordförande för mötet.
att välja Niclas Bergenheim till sekreterare för mötet.

§ 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt
rösträknare.

Niclas Bergenheim föreslog att justeringsmän och rösträknare är samma personer.

Årsmötet beslutade

att justeringsmän och rösträknare är samma personer.

Gunnar Elofsson och Frank Janzen föreslogs till justeringsmän och rösträknare..

Årsmötet beslutade

att välja till Gunnar Elofsson och Frank Janzen justerare tillika rösträknare.

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna
verksamhetsåret.

Stefan Carlsson föredrog muntligt verksamhetsberättelsen (bilaga) för 2017. Under året var vi 101 medlemmar. I samband med påskhelgen var tolv medlemmar på plats och såg hemmamatchen mot Eintracht Frankfurt. Höstens derby sågs av tio medlemmar.Flera medlemmar fanns med i en fredlig motdemonstration mot nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen. Andreas Holm kompletterade, efter fråga från Gunnar Elofsson, med att 2017 förmedlades totalt 62 biljetter fördelat på 13 matcher. Andreas Holm föredrog muntligt den ekonomiska berättelsen samt resultat- och balansräkningar (bilaga). Föreningen gör ett plusresultat för 2017 på 1 850,30 kronor. Föreningen har under året inte tagit fram några nya accessoarer vilket är den största anledningen till att budgeterat resultat (-3 750 kronor) inte uppnås.

Årsmötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
att lägga ekonomiska berättelse samt balans- och resultatrapport till handlingarna.

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret. Revisorerna Gunnar Elofsson och Christoffer Isaksson har granskat och godkänt räkenskaperna.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna föreslog styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 2018. Stefan Carlsson redogjorde först för verksamhetsplanen för 2018 (bilaga) och Andreas Holm
redogjorde därefter för budgeten (bilaga).

Årsmötet beslutade

att fastställa verksamhetsplanen för 2018.
att fastställa budgeten för 2018.

§ 10. Fastställande av medlemsavgifter.

Stefan Carlsson föreslog att behålla medlemsavgiften på 100 kronor för 2018.

Årsmötet beslutade

att behålla medlemsavgiften på 100 kronor.

§ 11. Val av erforderligt antal styrelseledamöter samt revisorer och valberedning.

Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sju (7) antalet ledamöter, inklusive ordförande. Valberedningen föreslog omval för Stefan Carlsson (ordförande, 1 år), Christian Papp, Frank Janzen och Jon Wahlström (ledamöter, 2 år). Niclas Bergenheim har tackat nej till omval. Valberedningen föreslog i stället nyval av Joakim Guldbrand (2 år). Årsmötet beslutade

att välja Stefan Carlsson till ordförande på ett år.
att välja Christian Papp till ledamot på två år.
att välja Frank Janzen till ledamot på två år.
att välja Jon Wahlström till ledamot på två år.
att välja Joakim Guldbrand till ledamot på två år.

Valberedningen föreslog Niclas Bergenheim (nyval) och Christoffer Isaksson (omval) till revisorer.

Årsmötet beslutade

att välja Niclas Bergenheim och Christoffer Isaksson till revisorer.

Valberedningen föreslog omval av Viktoria Sundin (sammankallande) och Pierre Wingren.

Årsmötet beslutade

att välja Viktoria Sundin (sammankallande) och Pierre Wingren till valberedning.

§ 12. Behandlingar av propositioner, motioner och förslag.

Till årsmötet har två propositioner inkommit från styrelsen. Proposition 1 handlade om ett tillägg under ”§ 3. Medlemskap” (bilaga). Anders Hernström föreslog ett tillägg att årsmötet varje år ska
revidera hedersmedlemmar. Proposition 2 handlade om värdegrund för föreningen och dess olika kommunikationskanaler.

Årsmötet beslutade

att anta proposition 1 med tillägget att årsmötet varje år ska revidera hedersmedlemmar.
att anta proposition 2 om värdegrund för Schwedische Borussen.

§ 13. Schwedische Borussen Sozial.

Styrelsen föreslog att pengarna ska gå till Sverige United. Sverige United är en förening som stödjer olika fotbollsresulterade projekt för inkludering och mot diskriminering. Årsmötet föreslog att höja avgiften till Schwedische Borussen Sozial per biljett från 30 kronor till 50 kronor, undantaget barn (under 18 år) där avgiften tas bort.

Årsmötet beslutade

att ge pengarna till Sverige United.
att höja avgiften till Schwedische Borussen Sozial per biljett från 30 kronor till 50 kronor.
att avgiften för barn (under 18 år) tas bort.

§ 14. Övriga frågor.

Andreas Holm föreslog att styrelsen ska besluta att subventionera biljettkostnaden för barn (under
18 år).

§ 15. Mötets avslutande.

Mötesordförande Stefan Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet med att spela ”Heja BVB” på munspel.

 

 1,255 total views,  1 views today

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.